Bảng giá nâng cấp

Miễn phí

Token miễn phí sẽ được thêm tự động vào ngày mồng 1 đầu tháng, không thể cộng dồn.

$0 Số tiền
30 Ngày
 • Lượt xử lý hàng tháng - 1,000
 • IP kết nối đồng bộ với AI - 100
 • Hình ảnh ngôi sao - Bật
 • IP máy chủ thêm vào - Không giới hạn
 • Máy chủ hình ảnh siêu nhẹ -
 • Máy chủ AI xử lý riêng -

Basic

Token có thể cộng dồn khi mua cùng gói, thời gian sử dụng linh động.

$10 Số tiền
30 Ngày
 • Lượt xử lý hàng tháng - 10,000
 • IP kết nối đồng bộ với AI - 1,000
 • Hình ảnh ngôi sao - Bật
 • IP máy chủ thêm vào - Không giới hạn
 • Máy chủ hình ảnh siêu nhẹ -
 • Máy chủ AI xử lý riêng -
Nổi bật

Pro

Token có thể cộng dồn khi mua cùng gói, thời gian sử dụng linh động.

$20 Số tiền
30 Ngày
 • Lượt xử lý hàng tháng - 50,000
 • IP kết nối đồng bộ với AI - 1,000
 • Hình ảnh ngôi sao - Bật
 • IP máy chủ thêm vào - Không giới hạn
 • Máy chủ hình ảnh siêu nhẹ -
 • Máy chủ AI xử lý riêng -
Nổi bật

Ultra

Token có thể cộng dồn khi mua cùng gói, thời gian sử dụng linh động.

$60 Số tiền
30 Ngày
 • Lượt xử lý hàng tháng - 200,000
 • IP kết nối đồng bộ với AI - 1,000
 • Hình ảnh ngôi sao - Bật
 • IP máy chủ thêm vào - Không giới hạn
 • Máy chủ hình ảnh siêu nhẹ -
 • Máy chủ AI xử lý riêng -

Mega

Token có thể cộng dồn khi mua cùng gói, thời gian sử dụng linh động.

$120 Số tiền
30 Ngày
 • Lượt xử lý hàng tháng - 500,000
 • IP kết nối đồng bộ với AI - 1,000
 • Hình ảnh ngôi sao - Bật
 • IP máy chủ thêm vào - Không giới hạn
 • Máy chủ hình ảnh siêu nhẹ -
 • Máy chủ AI xử lý riêng -
Nổi bật

Super

Token có thể cộng dồn khi mua cùng gói, thời gian sử dụng linh động.

$200 Số tiền
30 Ngày
 • Lượt xử lý hàng tháng - 1,000,000
 • IP kết nối đồng bộ với AI - 1,000
 • Hình ảnh ngôi sao - Bật
 • IP máy chủ thêm vào - Không giới hạn
 • Máy chủ hình ảnh siêu nhẹ -
 • Máy chủ AI xử lý riêng -